नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्

लिखित परीक्षाको पाठ्यक्र तथा अन्‍य नोटरी पब्‍लिकको प्रमाणपत्र लिनचाहाने व्‍यक्तिका लागि सूचना

  • फ्रेवुअरी 7, 2020

नोटरी पब्‍लिक परिषद्को सूचना ।

नोटरी पब्‍लिक परिषद्को मिति २०७६/१०/१९ को बैठकबाट अनुवादक नोटरी पब्‍लिकको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्र तथा अन्‍य नोटरी पब्‍लिकको प्रमाणपत्र लिनचाहाने व्‍यक्तिका लागि संचालन गरिने प्रशिक्षणका विषयहरुमा परिमार्जन गरी पाठ्यक्र तथा प्रशिक्षणका विषयहरु निर्धारण गरिएको हुँदा सम्‍बन्‍धीत सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

नोटरी पब्‍लिक सम्‍बन्‍धी ऐन, २०६३ बमोजिम अनुवादगर्ने सम्‍बन्‍धी नोटरी पब्‍लिकको प्रमाणपत्र लिनचाहने व्‍यक्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा नोटरीको प्रमाणपत्र दिनु अघि दिइने प्रशिक्षणको पाठ्यक्रम देहायबमजिमनिर्धारण गरिएको छ ।

परीक्षको किसिमःलिखित

  • परीक्षाको विषयः (क) नेपाली भाषाबाट अंग्रेजीभाषामाअनुवाद –१००
  • ख) अंग्रेजी भाषाबाट नेपालीभाषामाअनुवाद     –१००

जम्‍मा– २००

  • लिखित परीक्षामा प्रत्‍येक बिषयमा७५ प्रतिशत ल्‍याउनु पर्नेछ ।
  • परीक्षाको समय ३ घण्‍टा हुनेछ ।

 

१) नेपालीबाट अंग्रेजीमा अनुवाद           पूर्णाङ्क  १००                              उत्तिर्णाङ्क ७५

सि नं. अनुवाद गर्नु पर्ने विषय अंकभार कैफियत
नेपालको संविधान, ऐन, नियम, गठन आदेश आदिको कुनै खण्‍ड २० १५०–१६० शब्‍द
२. अन्‍तर्राष्‍ट्रिय सन्‍धि, सम्‍झौताको कुनै खण्‍ड २० १५०–१६० शब्‍द
३. अदालतको फैसला, अर्ध न्‍यायिक निकायको निर्णयको कुनै खण्‍ड २० १५०–१६० शब्‍द
४. कम्‍पनीको प्रबन्‍धपत्र, नियमावली, विवरणपत्रको कुनै खण्‍ड १० ७५–८० शब्‍द
५. करारनामा १० ७५–८० शब्‍द
६. अख्‍तियारनामा, वारिसनामा, मिलापत्र,अनुमतिपत्र,प्रमाणपत्र १० ७५–८० शब्‍द
७. कानूनी शब्‍दावली र शुक्ति (Legal Phrases and Maxims) १०  ८–१० वटा
  1. Translate from English to Nepali Language

   Full Marks 100                                                                                     Pass Marks 75

S.N. Documents to be translated Marks Remarks
1 A portion of the Constitution of Nepal, Act, Regulation, Formation Order etc. 20 150-160 words
2. A portion of International Treaty, Agreement 20 150-160 words
3. A portion of  Judgement of Court, Decision of

Quasi Judicial Body

20 150-160

words

4. A portion of Memorandum of Association,

Articles of Association, Prospectus of Company

10 75-80 words
5. Contract, 10 75-80 words
6. Power of Attorney, Deed of Authorization,

Deed of Compromise, License, Certificate

10 75-80 words
7. Legal Phrasesand Maxims 10 8-10 Phrasesand

Maxims

 

नोटरी पब्‍लिक सम्‍बन्‍धी ऐन, २०६३ बमोजिम नोटरी पब्‍लिकको प्रमाणपत्र लिनचाहने व्‍यक्तिका लागि सञ्‍चालन गरिने तालीम कार्यक्रमको पाठ्यक्रमको विषय देहायबमोजिम निर्धारण गरिएको छ ।

प्रशिक्षण अवधिःदुई दिन

सि. नं. प्रशिक्षणको विषय समय
नोटरी पब्‍लिकको अवधारणा तथा प्रमाणिकरणको महत्‍व १ घण्‍टा १५ मिनट
नोटरी पब्‍लिकको हक, अधिकार र कर्तव्‍य

तथातत् सम्‍बन्‍धीअन्‍तर्राष्‍ट्रिय मूल्‍य, मान्‍यता

१ घण्‍टा १५ मिनट
अनुवाद, लिखत प्रमाणिकरण तथानक्‍कल प्रमाणित गर्नेप्रक्रिया, अभिलेख व्‍यवस्‍थापन र वार्षिक प्रतिवेदन १ घण्‍टा १५ मिनट
नोटरी पब्‍लिकको प्रमाणपत्र वितरण तथा नोटरी पब्‍लिकले गरेको कामकामकारवाहीको निरीक्षण, छानविन तथानिलम्‍वन १ घण्‍टा १५ मिनट
न्‍टरी पब्‍लिकको विरुद्घमा हुन सक्‍ने क्षतिपूर्ति दावीतथा नोटरी

पब्‍लिक सम्‍बन्‍धी ऐन उल्‍लंघन गरेमा हुने सजाय

१ घण्‍टा १५ मिनट
नोटरी पब्‍लिकले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता र आचार संहिता उल्‍लंघन

गरेमा हुने कारवाही

१ घण्‍टा १५ मिनट

 

लिखित परीक्षाको पाठ्यक्र तथा अन्‍य नोटरी पब्‍लिकको प्रमाणपत्र लिनचाहाने व्‍यक्तिका लागि सूचना