नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्

परीक्षाकार्यक्रमतथा परीक्षा केन्‍द्र निर्धारण सम्‍बन्‍धी सूचना

  • फ्रेवुअरी 21, 2020

परीक्षाकार्यक्रमतथा परीक्षा केन्‍द्र निर्धारण सम्‍बन्‍धी सूचना

क्र.स. विज्ञापन नं. किसिम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/तह लिखित परीक्षामिति र समय उम्‍मेदवार संख्‍या परीक्षा केन्‍द्र रोल नं.
प्रथमपत्र द्धितीय पत्र देखि सम्‍म 
1 1/076/077 आ.प्र सहायक द्धितीय (खरिदार) 2076चैत्र23गतेविहान8:00बजे 2076चैत्र24गतेविहान8: 00बजे 1 श्री लोक सेवाआयोग, केन्‍द्रीयकार्यालय, अनामनगर 1 1
2 2/076/077 महिला सहायक द्धितीय (खरिदार) 26 1 26

 

नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद्को मिति २०७६/१०/०३ मा प्रकाशितकार्यक्रमअनुसार आ.प्र तथामहिलाखुलातर्फको सहायक द्धितीय (खरिदार) पदकोश्रीलोक सेवाआयोगले लिने प्रतियोगितात्‍मकलिखित परीक्षाको लागि परीक्षा केन्‍द्र र मितिनिम्‍नअनुसार निर्धारण गरिएको व्‍यहोरा सबैको जानकारीकालागि यो सूचानाप्रकाशित गरिएको छ ।

द्रष्‍टब्‍यः

१. उम्‍मेदवारले उत्तरपुस्‍तिकामाकालो मसीभएको डटपेन/कलममात्रप्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

२. प्रवेश पत्रविनाकुनै पनिउम्‍मेदरवारलाई परीक्षामा सम्‍मिलितनगराइने हुँदाप्रवेशपत्रअनिवार्य रुपमा साथमालिई परीक्षा संचालनहुनुभन्‍दाकम्‍तीमा १ घण्‍टा अगावै परीक्षाभवनआइपुग्रुपर्नेछ ।

३.परीक्षाभवनमा झोला, मोबाइलफोन तथाअन्‍यइलोक्‍ट्रोनिक्‍स डिभाइसहरु लैजाननिषेध गरिएको छ ।

४.परीक्षा संचालनहुने दिनअप्रत्‍याशितविदा पर्न गएमापनि परिषद्को पूर्व सूचनाविनानिर्धारित परीक्षाकार्यक्रम स्‍थगितहुने छैन ।

५. बस्‍तुगत बहुत्तर Multiple Choice प्रश्‍नको उत्तर लेख्‍दाअंग्रेजी ठूलो अक्षर Capital Letter मा A,B,C,D लेखिएको उत्तरलाई मात्रमान्‍यतादिइने छ ।

६. परीक्षामाप्रवेशपत्र संगै आफ्‍नो नागरिकतावा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै परिचयत्रअनिवार्य रुपमालिई आउनु पर्ने छ ।

 

                                                                नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद्

 

परीक्षाकार्यक्रमतथा परीक्षा केन्‍द्र निर्धारण सम्‍बन्‍धी सूचना