नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्

नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद् सेवा सहायक द्धितिय खरिदार पदको खुला प्रतियोगितात्‍मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली (योजना)

  • जनवरी 26, 2020

नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद्

 

नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद् सेवा सहायक द्धितिय खरिदार  पदको खुला प्रतियोगितात्‍मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली (योजना)

 

भाग – १ लिखित परीक्षा                             (क) प्रथम पत्र      पूर्णाङ्कः— १००                    

                                                               (ख) द्वितीय पत्र                पूर्णाङ्कः— १००

भाग –२  अन्‍तर्वाता         पूर्णाङ्क — ३० 

लिखित परीक्षा योजना

१. प्रथम पत्र

पत्र विषय पूर्णाङ्क उतीर्णाङ्क परीक्षा प्रणाली प्र्रश्‍नसंख्‍या * अङ्क सयय
प्रथम सामान्‍य ज्ञान, बौद्धिक परीक्षण र विज्ञान र गणित  

१००

 

४० वस्‍तुगत

बहुवैकल्‍पिक प्रश्‍न

 

५०* २ एक घण्‍टा ३० मिनेट

नोटः खण्‍ड (क) सामान्‍य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षणबाट ३५ वटा र खण्‍ड (ख) विज्ञान र गणितबाट १५ वटा प्रश्‍न सोधिनेछ ।

 

२. द्धितीय पत्र  

पत्र विषय पूर्णाङ्क उतीर्णाङ्क परीक्षा प्रणाली प्र्रश्‍नसंख्‍या * अङ्क सयय
द्धितीय सामाजिक अध्‍ययन तथा

कार्यालय संचालन

 

१०० ४० विषयगत

छोटो र लामो उत्तर

 

१० *१० २ घण्‍टा ३० मिनेट

 

अन्‍तर्वार्ता (Interview)

विषय पूर्णाङ्क परीक्षा प्रणाली समय
व्‍यक्तिगत अन्‍तर्वार्ता ३० मौखिक

 

१. यो पाठ्यक्रम योजनालाई लिखित परीक्षा  र अन्‍तर्वार्ता गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ ।

२. लिखित परीक्षाको माध्‍यम भाषा नेपाली वा अंग्रेजी अथवा नेपाली र अंग्रेजी दुवै हुनेछ ।

३. वस्‍तुगत बहुवैकल्‍पिक प्रश्‍नहरुको गलत उत्तर दिएमा प्रत्‍येक गलत उत्तर बापत २० प्रतिशत अङ्क कट्टा गरिनेछ । तर उत्तर नदिएमा त्‍यस बापत अङ्क दिइने छैन र अङ्क कट्टा पनि गरिने छैन ।

४. बहुवैकल्‍पिक प्रश्‍नहरु हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको मोवाइल, क्‍याल्‍कुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

५. विषयगत प्रश्‍नका लागि तोकिएका १० अङ्कका प्रश्‍नहरुको हकमा १० अङ्कको लामो प्रश्‍न वा एउटै प्रश्‍नका दुई वा दुई भन्‍दा बढी भाग वा एउटा प्रश्‍न अन्‍तर्गत दुई वा बढी टिप्‍पणीहरु सोध्‍न सकिने छ ।

६. परीक्षामा सोधिने प्रश्‍नसंख्‍या, अङ्क र अङ्कभार यथासम्‍भव सम्‍बन्‍धित पत्र/विषयमा दिईए अनुसार हुनेछ ।

७. विषयगत प्रश्‍न हुने पत्र/विषयका प्रत्‍येक भाग/खण्‍ड/एकाइका लागि छुट्टाछुट्टै उत्तरपुस्‍तिकाहरु हुनेछन् । परिक्षार्थीले प्रत्‍येक भाग/खण्‍ड/एकाईका प्रश्‍नहरुको उत्तर सोही भाग/खण्‍ड/एकाईको उत्तरपुस्‍तिकामा लेख्‍नुपर्नेछ ।

८. यस पाठ्यक्रम योजना अन्‍तर्गतका पत्र/विषयका विषयवस्‍तुमा जे सुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका कानून, ऐन, नियम तथा नीतिहरु परीक्षाको मिति भन्‍दा ३ महिना अगाडि (संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाईएका वा थप गरी संशोधन भई) कायम रहेकालाई यस पाठ्क्रममा परेको सम्‍झनु पर्दछ ।

९. लिखित परीक्षामा प्राप्‍त गरेको कुल प्राप्‍ताङ्कको आधारमा लिखित  परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिनेछ ।

१०.लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्‍मेदवारहरुलाई मात्र अन्‍तर्वार्तामा सम्‍मिलित गराइनेछ ।

११. लिखित परीक्षा र अन्‍तर्वार्ताको कुल अङ्क योगका आधारमा अन्‍तिम परीक्षाफल प्रकाशित गरिनेछ ।

१२. उल्‍लिखित परीक्षा योजना लागू भएपछि यो भन्‍दा अगाडिको परीक्षा योजना खारेज हुनेछ ।

१३. परीक्षा योजना र पाठ्यक्रम संशोधन मिति :– २०७६।८।६   गते

 

 

 

नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद्

नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद् सेवाको सहायक द्धितिय खरिदार  पदको खुला प्रतियोगितात्‍मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

 

प्रथमपत्र

विषयः सामान्‍य ज्ञान, ब्‍ाौद्घिक परीक्षण तथा विज्ञान र गणित          पूर्णांकः   १०० उतिर्णांक ४०

खण्‍ड (क)

१. सामान्‍य ज्ञान                                                        २५ प्रश्‍न × २ अङ्क � ५० अङ्क

१.१ सौर्यमण्‍डल र पृथ्‍वी सम्‍बन्‍धी सामान्‍य जानकारी ।

१.२ नेपालको भूगोल – भौगोलिक अवस्‍था, धरातलीय स्‍वरुप र प्राकृतिक सम्‍पदा (जलस्रोत, जीवजन्‍तु,  वनस्‍पति, माटो, खनिज पदार्थ, पहाड, आदि) ।

१.३ नेपालको इतिहास (प्राचीन कालदेखि हालसम्‍म)

१.३.१ किराँतकाल, लिच्‍छविकाल र मध्‍यकाल; सामाजिक, सांस्‍कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्‍था

१.३.२ आधुनिक इतिहास (नेपालको एकीकरण देखि हालसम्‍म); राजनीतिक घटनाक्रम, सामाजिक, सांस्‍कृतिक र आर्थिक अवस्‍था ।

१.४ नेपालको सामाजिक अवस्‍था, परम्‍परा, मूल्‍य र मान्‍यता, धर्म, जातजाति, भाषाभाषी, संस्‍कृति, कला, साहित्‍य, संगीत, सांस्‍कृतिक सम्‍पदा र आर्थिक अवस्‍था (कृषि, उद्योग, व्‍यापार, पर्यटन, यातायात, संचार, विकास योजना, आदि) सम्‍बन्‍धी जानकारी ।

१.५ मानव जीवनमा प्रत्‍यक्ष प्रभाव पार्ने विज्ञानका प्रमुख आविष्‍कार र नविनतम गतिविधिहरु सम्‍बन्‍धी जानकारी ।

१.६  पर्यावरण, जैविक विविधता, दिगो विकास, जलवायु परिर्वतन, वातावरण व्‍यवस्‍थापन, प्रदुषण, जनसंख्‍या, श्‍ाहरीकरण, बसोवास (बँसाईसराई), गरीबी, स्‍वास्‍थ्‍य, रोग, खाद्य र पोषण, आदि सम्‍बन्‍धी जानकारी ।

१.७  नेपालको शासनपद्धति र सरकार – संविधान, राजनीतिक व्‍यवस्‍था, स्‍थानीय सरकार, सुशासन, आदि ।

१.८  अन्‍तर्राष्‍ट्रिय सम्‍बन्‍ध तथा संघ/संस्‍था – संयुक्त राष्‍ट्र संघ र क्षेत्रीय संगठन (सार्क, आसियान) ।

१.९  राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्‍कृतिक, खेलकूद, पुस्‍तक, पुरस्‍कार, कला, साहित्‍य, संगीत, आदि

१.१० राष्‍ट्रिय महत्‍वका समसामयिक गतिविधिहरु सम्‍बन्‍धी जानकारी ।

 

 

२. ब्‍ाौद्घिक परीक्षण                                                      १० प्रश्‍न × २ अङ्क � २० अङ्क

ब्‍ाौद्घिक परिक्षण अन्‍तर्गत साधारणतया देहायका उप–परिक्षणहरु पर्दछन  शाव्‍दिक तार्किक परीक्षण, मात्रात्‍मक (संख्‍यात्‍मक वा अंक सम्‍बन्‍धी) तार्किक परीक्षण र अशाब्‍दिक अमूर्त तार्किक परीक्षण ।

२.१ शाव्‍दिक तार्किक/चार्तुयता परीक्षणमा बोध, शब्‍दज्ञान, अनुक्रम, समरुपता, वर्गीकरण, कोडिङ– डिकोडिङ, दिशा र दुरी ज्ञान परीक्षण, तर्क विचार सम्‍बन्‍धी, श्रेणीक्रम (पंक्तिक्रम), आगमन, निगमन, आदि विषयवस्‍तुबाट प्रश्‍नहरु समावेश गरिनेछ ।

२.२ मात्रात्‍मक (संख्‍यात्‍मक वा अंक सम्‍बन्‍धी) तार्किक परीक्षणमा अनुक्रम (श्रेणीक्रम), समरुपता, वर्गीकरण, कोडिङ, छोडिएका संख्‍या (अक्षर/संकेत) मिलाउने, साझा गुण, मेट्रिक्‍स, तथ्‍यांक व्‍याख्‍या, तथ्‍यांक जाँच (रुजु), अंकगणितीय तर्क /क्रिया सम्‍बन्‍धी, आदि विषयवस्‍तुबाट प्रश्‍नहरु समावेश गरिनेछ ।

२.३ अशाब्‍दिक तार्किक परीक्षणमा अनुक्रम, समरुपता, एकरुपता, वर्गीकरण, चित्रात्‍मक विश्‍लेषणात्‍मक तर्क सम्‍बन्‍धी, भेन चित्र, मेट्रिक्‍स, त्रिभुज र वर्गहरुको रचना, चित्र वा आकृति बनावट र विश्‍लेषण, आदि विषयवस्‍तुबाट प्रश्‍नहरु समावेश गरिनेछ ।

प्रथमपत्र सामान्‍य ज्ञान र  ब्‍ाौद्घिक परिक्षण विषयका पाठ्यक्रमका एकाईहरुबाट सोधिने प्रश्‍नहरुको संख्‍या निम्‍नानुसार हुनेछ । सामान्‍य ज्ञानमा यथासम्‍भव क्रमशः Level I का ६० प्रतिशत र Level II का ४० प्रतिशत प्रश्‍नहरु सोधिनेछ ।

प्रथमपत्र सामान्‍य ज्ञान बौद्धिक परिक्षण
अङ्कभार ५० २०
एकाइ १.१ १.२ १.३ १.४ १.५ १.६ १.७ १.८ १.९ १.१० २.१ २.२ २.३
प्रश्‍न संख्‍या
जम्‍मा प्रश्‍न २५ १०

 

द्रष्‍टव्‍यः– म्‍ााथि उल्‍लिखित साधारण ब्‍ाौद्घिक परीक्षणको विषयवस्‍तु/विषयमा सोधिने प्रश्‍नहरुको प्रकृति र स्‍तर निश्‍चित विधा अध्‍ययन गरेको वा निश्‍चित विधा अध्‍ययन गरेकालाई सहयोग पुग्‍ने नभई दशम् कक्षा उतीर्ण शिक्षित व्‍यक्तिले उत्तर दिन सक्‍ने हुनेछ । यस परिक्षणले निश्‍चित नियमहरुको आधारमा सहजब्‍ाुद्घि साथ व्‍यक्तिले तर्कसंगत सोचविचार गरी समस्‍या समाधान गर्न सक्‍ने सार्मथ्‍य वा सीप सम्‍बन्‍धमा बढी जोड दिनेछ् । यसले व्‍यक्तिको घोक्ने (कण्‍ठ्स्‍त गर्ने) क्षमतालाई भन्‍दा विश्‍लेषण क्षमतालाई प्रतिबिम्‍वित गर्नेछ

 

 

खण्‍ड (ख)

 

१. विज्ञान                                                      ८ प्रश्‍न × २ अङ्क �  १६ अङ्क

१.१ गति र शक्ति

१.१.१ नाप र एकाई ।

१.१.२ न्‍युटनका चाल सम्‍बन्‍धी नियमहरु ।

१.१.३ न्‍युटनको गुरुत्‍वाकर्षण सम्‍बन्‍धी नियम ।

१.१.४ कार्य, शक्ति र सामर्थ्‍य ।

१.१.५ उर्जाको स्रोत र यसको संरक्षण ।

१.२ हाम्रा ’roundका भौतिक गतिविधि

१.२.१ प्रकाशको परावर्तन र आवर्तन ।

१.२.२ लेन्‍सहरु र तिनको प्रयोग ।

१.२.३ तापको प्रशारण र ताप समिकरण ।

१.३ धारा विद्युत र चुम्‍बकत्‍व

१.३.१ धारा विद्युतका असरहरु ।

१.३.२ चुम्‍बकीय क्षेत्र ।

१.३.३ विद्युत मोटर, जेनेरेटर, ट्रान्‍सफर्मर र तिनको कार्य सिद्धान्‍त ।

१.४ वस्‍तुहरुको परिवर्तन

१.४.१ भौतिक र रासायनिक परिवर्तन ।

१.४.२ अम्‍ल, क्षार र लवण ।

१.४.३ तत्‍व, यौगिक र रासायानिक प्रतिक्रिया ।

 

 

१.५ हाम्रा ’roundका पदार्थहरु

१.५.१ अक्‍सिजन, कार्वनडाइअक्‍साइड र एमोनिया ग्‍याँसको गुण तथा उपयोगहरु ।

१.५.२ मिथेन, इथेन, इथाइल अल्‍कोहल रल्‍सेरोलको परिचय तथा उपयोगहरु ।

१.५.३ सिमेन्‍ट, सेरामिक्‍स, साबुन, प्‍लाष्‍टिक, रासायनिक मल र किटनाशक औषधीको परिचय र   उपयोग ।

१.५.४ कडा र नरम पानी ।

१.६ जीवन प्रक्रिया

१.६.१ श्‍वास प्रश्‍वास, प्रकाश संश्‍लेषण र उत्‍सवेदन ।

१.६.२ मानव स्‍नायु प्रणाली ।

१.६.३ मानव शरिरमा रक्त संञ्‍चालन प्रक्रिया ।

१.७ पृथ्‍वी र ब्रह्‍माण्‍ड

१.७.१ सौर्यमण्‍डल, कालो छिद्र, ग्रहण र चन्‍द्रमाको कला ।

१.७.२ मौसम र ऋतु ।

१.७.३ प्राकृतिक स्रोतहरु ।

१.८ सुूचना र सञ्‍चार प्रविधि

१.८.१ सूचना र सञ्‍चार ।

१.८.२ सञ्‍चार साधनको रुपमा इन्‍टरनेट र कम्‍प्‍युटर ।

१.८.३ आधुनिक प्रविधिका सकारात्‍मक र नकारात्‍मक असरहरु ।

२. गणित                                                       ७ प्रश्‍न × २ अङ्क �  १४ अङ्क

२.१ गणितका आधारभूत व्रिया

२.१.१ ऐकिक नियम (बढीमा ३ वटा राशीहरु भएको साधारण समस्‍याहरु) ।

२.२ प्रतिश्‍ात 

२.२.१ भिन्‍नलाई दशमलव र प्रतिश्‍ात, दशमलवलाई भिन्‍न र प्रतिश्‍ात तथा प्रतिश्‍ातलाई भिन्‍न

र दशमलवमा रुपान्‍तरण सम्‍बन्‍धी समस्‍याहरु ।

२.२.२ प्रतिशत सम्‍बन्‍धी साधारण शाब्‍दिक समस्‍याहरु, परिवारीक बजेट समेत ।

२.३ न्‍ााफा, नोक्‍सान र छुट

२.३.१ वास्‍तविक न्‍ााफा वा वास्‍तविक नोक्‍सान, न्‍ााफा प्रतिश्‍ात वा नोक्‍सान प्रतिश्‍ात वा छुट    सम्‍बन्‍धी कुनै एक भएको साधारण समस्‍याहरु ।

२.४ कमिसन तथा कर

२.४.१ कमिसन, कर र लाभाँश सम्‍बन्‍धी समस्‍याहरु ।

२.५ साधारण ब्‍याज र चव्रय ब्‍याज

२.५.१ साधारण ब्‍याज र चव्रय ब्‍याज सम्‍बन्‍धी साधारण समस्‍याहरु, ब्‍याजदर, समय पूर्ण     संख्‍या हुने तथा समय बढीमा २ वर्षमात्र ।

२.६ जनसङ्ख्‍या वृद्धि र मिश्रह्रास

२.६.१ जनसङ्ख्‍या वृद्धि र मिश्रह्रास सम्‍बन्‍धी साधारण समस्‍याहरु, समय बढीमा २ वर्ष  अघि वा पछि र दर पूर्ण संख्‍या भएको ।

२.७ घरायसी अङ्कगणित

२.७..१ बिजुली र पानीको मिटर जाँच, बिजुली, पानी र टेलिफोनको महसुल तथा मुद्रा विनिमय सम्‍बन्‍धी कुनै एक भएको दैनिक जीवनका घरायसी साधारण समस्‍याहरु ।

 

विज्ञान र गणित विषयका पाठ्यक्रमका एकाईहरुबाट सोधिने प्रश्‍नहरुको संख्‍या    निम्‍नानुसार हुनेछ ।

द्धितीयपत्र विज्ञान गणित
अङ्कभार १६ १४
एकाइ १.१ १.२ १.३ १.४ १.५ १.६ १.७ १.८ २.१ २.२ २.३ २.४ २.५ २.६ २.७
प्रश्‍न संख्‍या
जम्‍मा प्रश्‍न

 

 

नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद्

 

नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद् सेवाको सहायक द्धितिय खरिदार पदको खुला प्रतियोगितात्‍मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

द्धितीयपत्रः– सामाजिक अध्‍ययन तथा कार्यालय संचालन                     पूर्णांकः  १००   उतिर्णांकः ४०

                                   खण्‍ड (क)

१. सामाजिक अध्‍ययन                                       ४ प्रश्‍न × १० अङ्क �  ४० अङ्क

१.१ नेपालको भूगोल (भौगोलिक स्‍थिति) धरातलीय स्‍वरुप, हावापानी, जनजीवनमा भौगोलिक  वातावरणको प्रभाव र नक्‍सा सम्‍बन्‍धी सामान्‍य जानकारी

१.२ नेपालको राजनैतिक विभाजनको आधार; महत्‍व र विशेषता

१.३ नेपालको विकासका पूर्वाधारहरु (शिक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य, यातायात, सञ्‍चार, खानेपानी, विद्युत तथा अन्‍य ऊर्जाका श्रोतहरु आदि) को विकासको अवस्‍था

१.४ नेपाली समाजका परम्‍परा, सामाजिक मूल्‍य र मान्‍यता, प्रचलित प्रमुख धर्म, जातजाति, भाषाभाषी र संस्‍कृति

१.५ सामाजिक समस्‍या र विकृतिहरु र त्‍यसको समाधान

१.६ नेपालको वर्तमान शासनपद्धति – संविधान (संवैधानिक अङ्गहरु, मौलिक हक र कर्तव्‍य, व्‍यवस्‍थापिका, कार्यपालिका र न्‍यायपालिका)

                                      खण्‍ड (ख)            

२. स्‍वास्‍थ्‍य, जनसङ्ख्‍या र वातावरण                            ३ प्रश्‍न × १० अङ्क �  ३० अङ्क

२.१ रोग, पोषण, दुर्व्‍यसन र सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य

२.१.१ रोगको परिचय, सर्ने र नसर्ने रोग, सरुवारोग सर्ने माध्‍यमहरु

२.१.२ पोषणको परिचय, सन्‍तुलित भोजनको परिचय र महत्‍व, कुपोषण र यसका कारणहरु

२.१.३ धूमपान, मद्यपान र लागूपदार्थको परिचय, ती कुलतमा लाग्‍नुका कारण, असर र बच्‍ने उपायहरु

२.१.४ सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍यको अवधारणा, नेपालका प्रमुख स्‍वास्‍थ्‍य समस्‍याहरु र यसको समाधानमा व्‍यक्ति, परिवार र समुदायको भूमिका

२.१.५ उपभोक्ता स्‍वास्‍थ्‍यको परिचय र महत्‍व

२.२ जनसाङ्ख्‍यिकी, जनसङ्ख्‍या परिवर्तन र जनसङ्ख्‍या व्‍यवस्‍थापन

२.२.१ नेपालको जनसङ्ख्‍या स्‍थिति, जनसङख्‍या वितरण, जनसाङ्ख्‍यिक तत्‍व, प्रक्रिया र मापन

२.२.२ जनसङ्ख्‍या परिवर्तनका कारणहरु र तीव्र जनसङ्ख्‍या बृद्धिका असरहरु

२.२.३ जनसङ्ख्‍या व्‍यवस्‍थापन

२.३ जैविक विविधता र वातावरण व्‍यवस्‍थापन

२.३.१ जैविक विविधताको अवधारणा र वर्गिकरण तथा महत्‍व

२.३.२ वातावण व्‍यवस्‍थापनको परिचय र महत्‍व

 

 

                                       खण्‍ड (ग)          

 

३. कार्यालय संचालन तथा विविधः                              ३ प्रश्‍न × १० अङ्क �  ३० अङ्क

३.१ कार्यालय संचालन

३.१.१ पत्रव्‍यवहार / चिट्ठीपत्र

३.१.२ परिचय, उद्देश्‍य, चिट्ठीका प्रकारः प्रयोग र प्राथमिकताको आधारमा ।

३.१.३ दर्ता र चलानी ।

३.२ अभिलेख व्‍यवस्‍थापन

३.२.१ अभिलेख व्‍यवस्‍थापनको परिचय,उद्देश्‍य र आवश्‍यकता ।

३.२.२ फाइलिङ सम्‍बन्‍धी जानकारी ।

३.२.३ कार्यालय व्‍यवस्‍थापनमा कम्‍प्‍यूटर प्रणालीको आवश्‍यकता र महत्‍व ।

३.३ लेखा तथा राजस्‍व सम्‍बन्‍धी जानकारी

३.३.१ दोहोरो लेखा प्रणाली, सरकारी लेखा प्रणाली र लेखापरीक्षण सम्‍बन्‍धी जानकारी ।

३.३.२ गोश्‍वारा भौचर, बैंक नगदी किताव र बजेट हिसाबः परिचय र प्रयोग ।

३.३.३ वर्तमान जिन्‍सी स्रेस्‍ता प्रणाली ।

३.३.४ कर, भंसार तथा अन्‍तःश्‍ाुल्‍क सम्‍बन्‍धी सामान्‍य जानकारी ।

३.४ नोटरी पिब्‍लिक परिषद्को कर्मचारी सेवा शर्त सम्‍बन्‍धी नियमावली, २०७०

३.४.१  सेवाको गठन, पदपूर्ति, सेवा सुविधा, आचरण, सजाय, आदि सम्‍बन्‍धी जानकारी ।

३.४.२  सुशासन सञ्‍चालन तथा व्‍यवस्‍थापन ऐन, २०६४

 

सामाजिक अध्‍ययन तथा कार्यालय संचालन विषयको पाठ्यक्रमलाई ३ वटा खण्‍डमा विभाजन गरिएको छ, । ३ वटा खण्‍डको लागि ३ वटै उत्तरपुस्‍तिका दिईनेछ र परिक्षार्थीले प्रत्‍येक खण्‍डका प्रश्‍नहरुको उत्तर सोही खण्‍डको उत्तरपुस्‍तिकामा लेख्‍नु पर्नेछ । यसपत्रका पाठ्यक्रमका खण्‍ड/एकाईहरुबाट सोधिने प्रश्‍नहरुको संख्‍या यथासम्‍भव निम्‍नानुसार हुनेछ ।

तृतीयपत्रको खण्‍ड जम्‍मा
अङ्कभार ४० ३० ३० १००
लामो उत्तर प्रश्‍न १०

यदि ५नं.को छोटो छोटो प्रश्‍न सोध्‍नु परेमा एउटा प्रश्‍नमा (क) र (ख) गर्न सकिन्‍छ ।

नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद् सेवा सहायक द्धितिय खरिदार  पदको खुला प्रतियोगितात्‍मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली (योजना)