नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्

नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्को परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

  • जुन 23, 2019

मिति: २०७६३।५

विषयः नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्को परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

यस परिषद्द्वारा मिति २०७६०१।२७ र २८ गते सञ्चालित नोटरी पब्लिक (अनुवादक) लिखित परीक्षामा सम्मिलित परीक्षार्थीहरु मध्ये देहायका रोल नं. र नाम, थर भएका परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

रोल नं : 22042122

नाम, थर : राम कुमार खतिवडा

उत्तीर्ण परीक्षार्थीले नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्मा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

सदस्य सचिव
हरि शंकर ज्ञवाली

नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्को परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धी सूचना