नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्

नेपाली भाषाबाट अंग्रेजी भाषामा र अंग्रेजी भाषाबाट नेपाली भाषामा अनुवाद सूचना

  • फ्रेवुअरी 7, 2020

 

 अनुवादक नोटरी पब्‍लिकहरुलाई सूचना ।

        परिषद्को मिति २०७६/१०/१९ को निर्णयबाट अनुवाद गर्ने कार्यका लागि सुरक्षित चिन्‍ह सहितको कागज परिषद्बाटै उपलब्‍ध गराउने, मिति २०७६ फागुन १ गते देखि अनुवादकहरुले नेपाली भाषाबाट अंग्रेजी भाषामा र अंग्रेजी भाषाबाट नेपाली भाषामा अनुवाद गर्दा सेही कागज प्रयोग गर्नु पन, सुरक्षित चिन्‍ह सहितको कागज उपलब्‍ध गराउंदा नोटरी पब्‍लिक अनुवादकहरुले सेवाग्राहीबाट लिन सक्‍ने गरी व्‍यवस्‍थापन शूल्‍क बापत प्रति पाना रु.५ (पाँच) का दरले शुल्‍क लिने निर्णय भएको हुँदा सो अनुसार गर्नु गराउनु हुन सबै अनुवादक नोटरी पल्‍लिकहरुलाई यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । मिति २०७६/१०/२३ गते देखि परिषद्बाट सुरक्षित कागज वितरण गरिने हुँदा परिषद्मा सम्‍पर्क राखी उक्त कागज लिनुहुन अनुरोध गर्दैर् उक्त मिति पश्‍चात अन्‍य कागजमा अनुवाद सम्‍बन्‍धी काम नगर्नु हुन समेत जानकारी गराइन्‍छ ।

 

                                                      नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद्

                                                          कुपण्‍डोल, ललितपुर

 

नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद्को सूचना

परिषद्को मिति २०७६/१०/१९ को बैठकबाट मिति २०७६ फागुन १ गते देखि लागु हुने गरी अनुवाद गर्ने  कार्यका लागि सुरक्षित चिन्‍ह तथा सिरियल नम्‍बर सहितको कागज परिषद्बाटै अनुवादक नोटरी पब्‍लिकहरुलाई उपलब्‍ध गराउने र अनुवादक नोटरी पब्‍ल्‍किहरुले नेपाली भाषाबाट अंग्रेजी भाषामा र अंग्रेजी भाषाबाट नेपाली भाषामा अनुवाद गर्दा सेही कागज प्रयोग गर्नु पर्ने अनिवार्य व्‍यवस्‍था गरिएको हुँदा अनुवादक नोटरी पल्‍लिकहरुले अनुवादक गर्दा सोही कागज मात्र प्रयोग गर्नु हुन र अनुवाद गराउने व्‍यक्तिले समेत सोही कागजमा अनुवाद गरेको कागजात लिनु हुन सम्‍बन्‍धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

                                                      नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद्

                                                          कुपण्‍डोल, ललितपुर

नेपाली भाषाबाट अंग्रेजी भाषामा र अंग्रेजी भाषाबाट नेपाली भाषामा अनुवाद सूचना