नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्

Slider

सूचना

अनुवादक परीक्षा तालिमको फाराम भर्ने अवधि थप

मितिः२०७६/१२/०६ नोटरी पब्‍लिक अनुवादक परीक्षा तथा नोटरी पब्‍लिक सम्‍बन्‍धि तालिमको फाराम भर्ने अवधि थप गरिएको सूचना । नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद्द्धारा अनुवादक नोटरी …

परीक्षाकार्यक्रमतथा परीक्षा केन्‍द्र निर्धारण सम्‍बन्‍धी सूचना

परीक्षाकार्यक्रमतथा परीक्षा केन्‍द्र निर्धारण सम्‍बन्‍धी सूचना क्र.स. विज्ञापन नं. किसिम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/तह लिखित परीक्षामिति र समय उम्‍मेदवार संख्‍या परीक्षा केन्‍द्र रोल नं. प्रथमपत्र द्धितीय पत्र देखि सम्‍म  1 1/076/077 आ.प्र सहायक द्धितीय (खरिदार) 2076चैत्र23गतेविहान8:00बजे 2076चैत्र24गतेविहान8: …

अनुवादक नोटरी पब्‍लिक लिखित परीक्षा–२०७६ सम्‍बन्‍धी सूचना

मितिः२०७६/११/८ नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद्, परीक्षा संचालन समितिको अनुवादक नोटरी पब्‍लिक लिखित परीक्षा–२०७६ सम्‍बन्‍धी सूचना नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद्द्धारा अनुवादक नोटरी पब्‍लिकका लागि …

लिखित परीक्षाको पाठ्यक्र तथा अन्‍य नोटरी पब्‍लिकको प्रमाणपत्र लिनचाहाने व्‍यक्तिका लागि सूचना

नोटरी पब्‍लिक परिषद्को सूचना । नोटरी पब्‍लिक परिषद्को मिति २०७६/१०/१९ को बैठकबाट अनुवादक नोटरी पब्‍लिकको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्र तथा अन्‍य नोटरी …

समाचार

नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद् सेवा सहायक द्धितिय खरिदार पदको खुला प्रतियोगितात्‍मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली (योजना)

नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद्   नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद् सेवा सहायक द्धितिय …

हाम्रा सेवाहरु

नेपाल नोटरी पब्लिक काउन्सिलले प्रदान गर्ने सेवाहरु 

प्रमाणपत्र प्रदान

नेपालमा कानुनी कार्य गर्न आधिकारिक  रुपमा प्रमाणपत्र वितरण गर्ने 

hello-nepali

अनुवाद

कागजातहरु एक भाषादेखि अर्कोमा अनुवाद गर्ने 

प्रमाण

कागजातहरु कानुनीरुपमा प्रमाणित गर्ने