नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्

अनुवादक नोटरी पब्लिक सम्बन्धी कार्यमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु सम्बन्धी एक दिने अन्तर्कृया कार्यक्रम

  • जुन 23, 2019

मितिः२०७६/३/३

विषयः अनुवादक नोटरी पब्लिकहरुलाई सूचना ।

यस परिषद्को मिति २०७६/२/५ गते को बैठकबाट अनुवादक नोटरी पब्लिक सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा अनुवादक नोटरी पब्लिकहरुलाई उपस्थित गराई अनुवादक नोटरी पब्लिक सम्बन्धी कार्यमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु सम्बन्धी एक दिने अन्तर्कृया कार्यक्रम संचालन गर्ने भन्ने निर्णय भए अनुुसार पूर्व सूचना प्रवाह गरिएकोमा उक्त कार्यक्रम देहायको मिति, समय र स्थानमा संचालन गरिने भएको हँुदा यथासमयमै उपस्थित भईदिनु हुन सम्बन्धित सबै अनुवादक नोटरी पब्लिकहरुलाई अनुरोध गरिन्छ ।

कार्यक्रमः
स्थानः महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।
मितिः२०७६/३/७ गते ।
समयः १०ः३० बजे नाम दर्ता ।
ठीक ११ः०० बजे देखि कार्यक्र संचालन ।

हरि शंकर ज्ञवाली

सचिव

अनुवादक नोटरी पब्लिक सम्बन्धी कार्यमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु सम्बन्धी एक दिने अन्तर्कृया कार्यक्रम