NEPAL NOTARY PUBLIC COUNCIL

खुला/समावेशीतथाआन्‍तरिक प्रतियोगितात्‍मकलिखित परीक्षाको सूचना

  • January 26, 2020

नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद्

कुपण्‍डोल, ललितपुर

खुला/समावेशीतथाआन्‍तरिक प्रतियोगितात्‍मकलिखित परीक्षाको सूचना

श्री लोक सेवाआयोगबाट प्राप्‍त सहमतिअनुसार यस परिषद्मा रिक्त रहेको सहायक द्धितीय(खरिदार) सरह पदमाआन्‍तरिक तथाखुलाप्रतियोगिताद्धारा समावेशीप्रावधानअनुसार पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले पदपूर्ति समितिको मिति २०७६/१०/०१ गतेको बैठकको निर्णयानुसार देहायबमोजिमको योग्‍यतापुगेका इच्‍छुक नेपालीनागरिकहरुबाट दरखास्‍तआह्‍वान गरिएको छ ।

(१) पदः सहायक द्धितीय (खरिदार) आ.प्र तर्फसेवाः नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद् माग पद संख्‍याः१

विज्ञापन नम्‍बर पद तथाश्रेणी माग पद संख्‍या आ.प्र महिला आ.ज. मधेशी दलित अपाङ्ग पि.क्षेत्र
१/०७६/०७७ सहायक द्धितीय            
  • आ.प्र.का लागिचाहिने योग्‍यताःनोटरी पब्‍लिक परिषद्का कर्मचारीको नियुक्तितथा सेवाको शर्त सम्‍बन्‍धीनियमावली, २०७० को नियम १७बमोजिमको शैक्षिक योग्‍यतापुगेको,खरिदार पदभन्‍दा एक श्रेणी मुनिको पदमानियम ४४ बमोजिमको सेवाअवधि पुरा भएको र नियम ५६ बमोजिम योग्‍यतापुगेकापरिषद्का कर्मचारीहरुउम्‍मेदवार सक्‍नेछन् ।

(२) पदः सहायक द्धितीय (खरिदार) खुलालर्फ(महिला) सेवाः नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद्    माग पद संख्‍याः१

विज्ञापन नम्‍बर पद तथाश्रेणी माग पद संख्‍या खुला खुला
महिला आ.ज. मधेशी दलित अपाङ्ग पि.क्षेत्र
२/०७६/०७७ सहायक द्धितीय          
  • शैशिक योग्‍यतातथाआवस्‍यककागजातहरुःमान्‍यताप्राप्‍त शिक्षण संस्‍थाबाट कम्‍तीमा एस.एल.सी. वा एस.ई.ई.(कम्‍तीमा2GPA) उत्तीर्णवा सो सरहको उपाधिप्राप्‍त गरेको प्रमाणपत्रकोप्रमाणितप्रतिलिपि, नेपालीनागरीकता प्रमाणपत्रको प्रमाणितप्रतिलिपि, फोटो ३ प्रति,
  • उमेरः१८ वर्ष पुरा भई ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ ।

आ.प्र तथाखुलादुवैका लागि

(१) दरखास्‍तफारामः परिषद्को वेबसाइट www.notarypublic.org.np बाट डाउनलोड तथा परिषद्को कार्यालयबाट प्राप्‍त गर्न सकिनेछ ।

(२) पाठ्क्रमः परिषदको वेवसाइटwww.notarypublic.org.npबाट प्राप्‍त गर्न सकिन्‍छ ।

(३)दरखास्‍तदिने मितिः२०७६/१०/०३ देखि २०७६/१०/२३ गते र डवल दस्‍तुर तिरी २०७६/११/०१ सम्‍म ।

(४) परीक्षाको लागि सम्‍पर्कमितिः २०७६/११/९गते शुक्रबार प्रकाशन गरिनेछ।

(५) फारामशुल्‍कतथापरीक्षाशुल्‍कःफारामशुल्‍क रुं १००।– (एक सय), परीक्षाशुल्‍करु.७००।– (सात सय) मात्र

(६) सम्‍पर्कः परिषद्को कार्यालय फोन नं.०१५५५२३५७वा वेवसाइटww.notarypublic.org.np  मा

फाराम डाउनलोड

 

                                                                        नेपाल नोटरी पब्‍लिक परिषद्

                                                                              पदपूर्ति समिति

 

 

 

 

खुला/समावेशीतथाआन्‍तरिक प्रतियोगितात्‍मकलिखित परीक्षाको सूचना